Общи условия

Общи условия


 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА www.yana.bg 

 

 1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта  www.yana.bg.

Уебсайтът  www.yana.bg е собственост на „Дансон“ ЕООД.

Настоящите Общи условия представляват споразумение между вас (като потребители и/или посетители) и  собственика на www.yana.bg и имат за цел да уредят условията, при които собственика на уебсайта предлага информацията и услугите, предоставени на или чрез  www.yana.bg.

Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите Общи условия, правила и клаузи в този документ. Ако не сте съгласни с тези условия - моля  не използвайте www.yana.bg.

 

 1. ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА УЕБСАЙТА

1. Наименование на фирма: „ДАНСОН” EООД;
2. Седалище и адрес на управление: : гр. Бургас, ул.”Богориди” № 47, ет.2;

3. Данни за кореспонденция: : гр. Бургас, ул.”Богориди” №47, ет.2

4. Вписване в публични регистри: ЕИК: 104678832;

 

 1. ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 • „НИЕ“, „СОБСТВЕНИКА“, „СВАТБЕНИЯ АГЕНТ“, „СВАТБЕНИЯ ОРГАНИЗАТОР“ е „ДАНСОН” EООД, ЕИК: 104678832;

 • „СТРАНИЦАТА“ е уебсайта www.yana.bg;

 • "ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта  www.yana.bg, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие да спазва и да се съобразява с всички авторски права и съответните означения; 

 • „МЛАДОЖЕНЦИ“, „КЛИЕНТИ“ – всяко лице което е влязло в договорни отношения с „ДАНСОН” EООД, във връзка с организиране на сватбено мероприятие;

 • "ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

 

 1. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Собственикът на www.yana.bg събира и обработва лични данни на потребителите на уебсайта при стриктно спазване на разпоредбите на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Света от 27 април 2016 г. Собственикът на уебсайта полага всички необходими усилия за защита на личните данни на потребителите на сайта срещу неправомерно обработване. За повече информация моля запознайте се с Политиката ни за поверителност. 

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

 • Потребителите нямат право да генерират прекалено голям трафик на уебсайта.

 • Потребителите нямат право да деактивират или разстройват функционалностите на уебсайта  и да осъществяват злонамерени атаки.

 • Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на собственика на www.yana.bg.

 • Всички потребители получават правото да използват услугите на сайта, единствено за лични/нетърговски цели при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.

 • Съдържанието на интернет сайта се определя от собственика на www.yana.bg, който също така има право по всяко време да променя съдържанието на сайта си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики и/или материали.

 • Достъпът до сайта може да бъде временно спрян или ограничен с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови услуги. Поради естеството на Интернет непрекъснатият достъп не може да бъдат гарантиран.

 • Сайтът www.yana.bg  може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.

 • Сайтът www.yana.bg  има право да използва „бисквитките“ (cookies). „Бисквитките“ се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на сайта. За повече информация моля запознайте се с Политиката ни относно бисквитките.

 

 1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ 

В страницата www.yana.bg са представени четири пакетни предложения. Собственикът на www.yana.bg  има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните услуги. Възможно е част от информацията, публикувана в сайта, да се отнася до услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. Собственикът на уебсайта не носи отговорност за допуснати технически грешки при представянето на услугите.

 

 1. ИЗПРАЩАНЕ НА ОФЕРТИ. ВАЛИДНОСТ

Всеки потребител на сайта www.yana.bg  може да отправи запитване за получаване на оферта относно услугите, които го интересуват. Всяка изпратена от нас оферта  има валидност 10 дни от датата на изпращане от страна на агенцията. Ако не бъде потвърдена в този срок от клиентите, Сватбена агенция  „Яна“ си запазва правото да я променя при последваща комуникация. Офертата се потвърждава със сключване на договор и заплащане на уговорено капаро.

 1. АНГАЖИРАНЕ НА АГЕНЦИЯТА

Сватбена агенция „Яна“ се ангажира към клиенти само след подписан договор и плащане на уговорено капаро. Всякакъв друг вид писмени или устни уговорки и обещания нямат обвързващо действие спрямо агенцията.

 

  IX. КОМУНИКАЦИЯ С МЛАДОЖЕНЦИТЕ

Бъдещите младоженци се считат за едно звено в процеса на комуникация, което означава, че се приема, че всяко искане или информация, предоставена от един от тях, е вътрешно съгласувано и от двамата. Сватбеният организатор не носи отговорност за неудобства, възникнали в резултат на действия, които не са били предварително обсъждани и / или договорени от младоженците.

 

 1. РАБОТНО ВРЕМЕ НА АГЕНЦИЯТА 

Комуникацията между бъдещите младоженци и организатора на сватбата ще се осъществява изключително по имейл, с телефонни разговори или срещи на живо. Сватбеният организатор няма задължение да отговаря на запитвания сутрин преди 9.00 ч. и вечер след 19.00 ч., както и в почивните дни.

 

   XI.     АСИСТЕНТИ

Ако събитието го изисква, сватбения агент ще ползва асистенти, за да изпълни задълженията си по договора с младоженците. Тези асистенти ще спазват всички условия на споразумението. Решението за използване на асистенти е по собствена преценка на организатора на сватбите.

 

   XII.     ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАДАЧИ ИЗВЪН ДОГОВОРА

Новите идеи и проекти, извън договора, които трябва да се подготвят за по-малко от 24 часа, както и новите заявки, направени през последните три седмици преди датата на сватбата, и проектите, изискващи работа през уикенда или празничните дни, могат да бъдат предмет на допълнителна такса. Организаторът на сватби си запазва правото да откаже всеки проект или заявка за услуга, извън тези в договора.

 

   XIII.   ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ

Клиентите  се задължават да предоставят снимков материал за изработката на специални проекти. Клиентите са отговорни за предоставянето на точна, достоверна и пълна информация, необходима на организатора на сватби за изпълнение на договорените услуги или проекти.

Клиентите са длъжни да предоставят на организатора на сватбата най-късно 10 дни преди сватбения ден: списъци с гости, таблици с разположение на гостите по масите. Клиентите носят отговорност за достоверността на тази информация.

 

 1. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Сайтът www.yana.bg съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки) към други уеб сайтове, поддържани от трети страни. Сайтът не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от този сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

 

 1. АВТОРСКИ ПРАВА

Всички текстове, снимки, аудио/видео материали, лого, графични изображения, надписи и други ресурси качени на сайта, са обект на авторско право по силата на българското и световното законодателство - Закона за авторското право и сродните му права и Кодекса за международното частно право, както и Регламентите на ЕС за защита на авторското право. Тяхното копиране, споделяне, възпроизвеждане, разпространяване, излъчване, предаване, видоизменяне  или използване по друг начин, води до нарушение на авторските права и подлежи на съдебно преследване и нарушителите носят наказателна отговорност по смисъла на Наказателния кодекс на Република България

Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел.

Сватбените концепции, създадени от организатора на сватбите, са и остават интелектуална собственост на организатора на сватби. Клиентите нямат право да ги препращат или продават на трети страни.

 

 1. ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Възможно е Сватбения агент да съдейства на младоженците за ангажирането на Допълнителни услуги, предлагани от подизпълнители.  Сватбеният агент не носи каквато и да е било отговорност за изпълнението или качественото изпълнение на тези услуги. Отговорността за изпълнението на допълнителните услуги се носи изцяло и единствено от подизпълнителите.

 

 1. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

 • Собственикът на сайта www.yana.bg не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта.

 • Собственикът на сайта www.yana.bg  не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

 • Собственикът на сайта  www.yana.bg има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

 • Собственикът на сайта www.yana.bg не носи отговорност за каквито и да било претърпени от потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола му и не могат да бъдат избегнати - като например временно прекъсване на достъпа до уебсайта, поради технически причини и други. 

 • Сватбеният организатор не носи отговорност за неудобства, причинени от промяна на метереологичната прогноза в деня на сватбата.

 • Сватбеният организатор не носи отговорност за каквито и да било събития, възпрепятстващи сватбата, като пожар, наводнение, земетресение или други природни или човешки действия.​

 

 1. АЛТЕРНАТИВНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 

Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез разбирателство и взаимни отстъпки. 

В случай, че не може да се постигне споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно чл.181н, ал.4 от Закона за защита на потребителите, можете да използвате следната електронна връзка към КЗП или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 
Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.
Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.

Обстоятелството, че отделна разпоредба на настоящите Общи условия е или може да бъде обявена за незаконосъобразна, недействителна или неприложима, не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия.